Thực hiện benchmark (BM) MySQL InnoDB Buffer Pool(BP) trước và sau khi được warmup


#tech #mysql #innodb #bufferpool #mytool #vi

Background

Với những database có lượng read lớn thì tầm quan trọng của việc warmup BP đã được nhắc tới nhiều. Nhưng nó có hiệu quả tới mức như thế nào? Mình đã thực hiện 1 BM đơn giản, với một table cũng đơn giản để cho thấy sự khác biệt trước và sau khi warmup.

Môi trường:

$mysql --version
mysql Ver 14.14 Distrib 5.7.14, for osx10.11 (x86_64) using EditLine wrapper

CoreI5 @2.6GHz, DDR3 8GB@1600MHz, SSD

Chuẩn bị:

 • Một MySQL instance KHÔNG CẤU HÌNH LOAD BP khi startup:
mysql> show variables like '%buffer_pool%';
+-------------------------------------+----------------+
| Variable_name            | Value     |
+-------------------------------------+----------------+
| innodb_buffer_pool_chunk_size    | 268435456   |
| innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown | OFF      |
| innodb_buffer_pool_dump_now     | OFF      |
| innodb_buffer_pool_dump_pct     | 25       |
| innodb_buffer_pool_filename     | ib_buffer_pool |
| innodb_buffer_pool_instances    | 1       |
| innodb_buffer_pool_load_abort    | OFF      |
| innodb_buffer_pool_load_at_startup | OFF      |
| innodb_buffer_pool_load_now     | OFF      |
| innodb_buffer_pool_size       | 268435456   |
+-------------------------------------+----------------+
10 rows in set (0.00 sec)
 • Một table với structure đơn giản như sau:
mysql> desc test_data;
+-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id     | int(11)   | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| random_str | varchar(255) | YES | MUL | NULL  |        |
| random_str2 | varchar(255) | YES |   | NULL  |        |
+-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0.00 sec)
 • Với 10triệu records:
mysql> select count(*) from test_data;
+----------+
| count(*) |
+----------+
| 10000000 |
+----------+
1 row in set (8.38 sec)
 • Một file SQL chứa 20k câu query để thực hiện BM, có format:
select * from test_data where random_str = "unique_string_value";

Với unique_string_value lần lượt là các giá trị lấy ra từ random_str của table trên.

Kịch bản BM

 • Step0: Khởi động MySQL với option chỉ định KHÔNG LOAD, KHÔNG DUMP BP, và init BP size là 256MB:
$mysql.server start --innodb_buffer_pool_load_at_startup=0 --innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown=0 --innodb_buffer_pool_chunk_size=256M --innodb_buffer_pool_size=256M
 • Step1: Chạy BM command khi không dùng tool mysql-warmup
$mysqlslap --create-schema=warmup_benchmark --delimiter=";" --query=benchmark_query_20000_rows.sql --concurrency=1 --iterations=1 -uroot -p
Enter password:
Benchmark
  Average number of seconds to run all queries: 7.562 seconds
  Minimum number of seconds to run all queries: 7.562 seconds
  Maximum number of seconds to run all queries: 7.562 seconds
  Number of clients running queries: 1
  Average number of queries per client: 20001

Ý nghĩa câu lệnh trên là: Mô phỏng 1 client, thực hiện 20k queries, mỗi query là 1 câu select theo value của column random_str (column này đã được index).
Giả sử câu lệnh BM chuyển thành: Mô phỏng 20k clients, query cùng 1 nội dung, thì BM ko có ý nghĩa.

 • Step2: Chạy cùng câu lệnh như trên ngay sau đó, để thấy sự khác biệt khi BP được hit thay vì hit vào disk:
  $mysqlslap --create-schema=warmup_benchmark --delimiter=";" --query=benchmark_query_20000_rows.sql --concurrency=1 --iterations=1 -uroot -p
  Enter password:
  Benchmark
   Average number of seconds to run all queries: 1.740 seconds
   Minimum number of seconds to run all queries: 1.740 seconds
   Maximum number of seconds to run all queries: 1.740 seconds
   Number of clients running queries: 1
   Average number of queries per client: 20001
  
 • Step 3: Tắt mysql, Khởi động lại máy (cho chắc, tránh MySQL rơi vào sleep mode), sau đó khởi động MySQL service lên như Step0.

 • Step4: Chạy mysql-warmup tool:
$mysql-warmup -uroot -dwarmup_benchmark

Input the mysql password:
my_mysql_root_password
2017-02-24 15:33:07 +0900: --- >>>>>>> START WARMUP FOR DB: warmup_benchmark <<<<<<
2017-02-24 15:33:07 +0900: --- START WARMUP FOR TABLE:  `warmup_benchmark`.`test_data`
2017-02-24 15:33:29 +0900: --- SUCCESS WARMUP FOR TABLE: `warmup_benchmark`.`test_data`

2017-02-24 15:33:29 +0900: --- +++++++ SUCCESS WARMUP FOR DB: warmup_benchmark +++++++
 • Step5: Chạy lại câu lệnh BM như Step1:
$mysqlslap --create-schema=warmup_benchmark --delimiter=";" --query=benchmark_query_20000_rows.sql --concurrency=1 --iterations=1 -uroot -p
Enter password:
Benchmark
  Average number of seconds to run all queries: 2.132 seconds
  Minimum number of seconds to run all queries: 2.132 seconds
  Maximum number of seconds to run all queries: 2.132 seconds
  Number of clients running queries: 1
  Average number of queries per client: 20001
 • Step6: Chạy lại câu lệnh như trên một lần nữa, xem có sự khác biệt nào không:
$mysqlslap --create-schema=warmup_benchmark --delimiter=";" --query=benchmark_query_20000_rows.sql --concurrency=1 --iterations=1 -uroot -p
Enter password:
Benchmark
  Average number of seconds to run all queries: 1.886 seconds
  Minimum number of seconds to run all queries: 1.886 seconds
  Maximum number of seconds to run all queries: 1.886 seconds
  Number of clients running queries: 1
  Average number of queries per client: 20001

Kết luận:

 • Nhìn vào kết quả ở Step1 và Step5: 7.562 seconds vs 2.132 seconds cho những request đầu tiên. Không tệ lắm nhỉ.

P/S: Câu hỏi dành cho bạn đọc:

 • Tại sao kết quả ở Step2(1.740 seconds) lại nhanh hơn ở Step5(2.132 seconds) ?
 • Tại sao kết quả ở Step6(1.886 seconds) lại nhanh hơn ở Step5(2.132 seconds), nhưng lại chậm hơn ở Step2(1.740 seconds)?

Bạn có thể đọc bản tiếng Anh ở đâyRelated Posts

Tìm hiểu bộ lọc Bloom (Bloom filter) và một số ứng dụng dưới con mắt đời thường

Bloom filter không phải là một cài đặt cụ thể, nó là một tư tưởng thoả mãn tính chất False positive.

Higher-Order Function (HOF) và Currying

HOF và Currying là hai kỹ thuật không khó, thậm chí bạn đang dùng nó hàng ngày mà không để ý. Cùng tìm hiểu chúng thông qua một số ví dụ.

Kỹ thuật sửa lỗi Reed - Solomon

Tìm hiểu một số khái niệm và tính chất của kỹ thuật sửa lỗi Reed - Solomon, với sự xuất hiện của Ưng Hoàng Phúc, Ngọc Trinh :v

Vài suy nghĩ về nghề Lập Trình Viên (LTV)

Nghề LTV dưới góc nhìn của người viết. Liệu nó có phải là nghề "đáng làm" hay không?

Xây dựng ứng dụng chat sử dụng websocket có khó không?

A-to-Z Xây dựng ứng dụng realtime chat sử dụng action cable rails 5

Tổ hợp, chỉnh hợp và bài toán đếm cơ bản

Một số bài toán về chỉnh hợp, tổ hợp cơ bản đã học hồi cấp 3 và áp dụng vào bài toán đếm

Pinterest đã thực hiện scaled MySQL của họ như thế nào

Bài viết lược dịch từ Sharding Pinterest How we scaled our MySQL fleet, một bài viết theo mình đánh giá là rất chất lượng, và có nhiều giá trị có thể tham khảo.

So sánh các câu lệnh warmup primary key vào buffer pool với engine InnoDB mysql

Buffer pool(BF) của mysql quả thực có nhiều lợi ích, và việc warm up BP luôn là việc nên làm đầu tiên mỗi khi start/reload/create new mysql. Tuy nhiên, "touch" thế nào cho tối ưu nhất? Trong quá trình thực hiện benchmark cho [tool này](https://github.com/manhdaovan/mysql_warmup), người viết thấy có 1 số điều thú vị như dưới đây.

Muốn đi Nhật - Cần làm gì?

Kinh nghiệm bản thân về việc chuẩn bị sang vùng kinh tế mới :v